Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

avantasian
8039 c2f6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialovvie lovvie
avantasian
avantasian
avantasian
avantasian
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)

September 27 2019

avantasian
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viablackmoth7 blackmoth7
avantasian
4465 552c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
avantasian
avantasian
avantasian
avantasian
avantasian
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
avantasian
8777 271f 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasurpriseme surpriseme
avantasian
avantasian
8518 9565 500

September 17 2019

avantasian
avantasian
1921 9b34 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaavooid avooid
avantasian
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
avantasian

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl