Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2020

avantasian
5552 fd4a 500
avantasian
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaejze ejze
avantasian
avantasian
avantasian
avantasian
avantasian
2239 c682
avantasian
3188 9a7a 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viakwasmilosz kwasmilosz

January 07 2020

avantasian
9250 022d
Reposted fromRowena Rowena viaavooid avooid
avantasian
(..) Sztuka - jedyna rzecz, która daje człowiekowi radość i broni go przed przekleństwem samotności. Nie wolno wątpić w sztukę, bo potem nic już nie zostaje, bo tylko sztuka jest jedynym ludzkim i czystym dźwiękiem w tym piekle hałasu i wściekłości...
— Marek Hłasko - Powiedz mi, kim byłem
Reposted fromhellomacabre hellomacabre viapoppyseed poppyseed
avantasian

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viapoppyseed poppyseed
avantasian
4513 5ada 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakobiety kobiety
avantasian
2154 a7bd 500
avantasian
9944 da3b 500
Athena Farrokhzad - „Cykl biały"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
avantasian
1273 9a11
Reposted fromnezavisan nezavisan viablackmoth7 blackmoth7
avantasian
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viablackmoth7 blackmoth7
avantasian
0262 2530 500
Reposted fromipo ipo
avantasian
Reposted fromkjn kjn viadzony dzony
avantasian
7728 6fc2
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamartrol martrol
avantasian
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viablackmoth7 blackmoth7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl